EGY NAP GYERMEKEINKÉRT 
ALAPITVÁNY

AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA:
19670742-2-43

AZ ALAPÍTVÁNY SZÁMLASZÁMA: 
11718000-20331070

Az iskola szűkös anyagi helyzete 1991-ben arra késztetett 12 szülőt, hogy a magasabb színvonalú oktatás anyagi feltételeinek biztosítására alapítványt hozzon létre. Személyenként évi fizetésüknek egy napra eső részét ajánlották fel e nemes célra. Az így összegyűlt 16500 Ft volt az Alapítvány induló vagyona.
A szülői támogatásnak köszönhetően, főleg a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából már évek óta több, mint 1 millió Ft-ot tud az Alapítvány - céljainak megfelelően - felhasználni.
A Brassó Utcai Általános Iskola köszönettel tartozik az Alapítvány minden támogatójának.

Az Alapítvány célja:

Az oktató-nevelő munka anyagi támogatása; nevezetesen: a tanórák taneszközökkel, szemléltető eszközökkel történő ellátása, ismerethordozók, audiovizuális eszközök, könyvek beszerzése, az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása

Az oktatás minőségének javításához anyagi eszközökkel való hozzájárulás.

Az alapítók a célok közül kizárják az iskola épületének fenntartásával kapcsolatos költségekhez való hozzájárulást, szociális támogatást - alapítványi keretekből.

Az Alapítványnak az 1997. évi CLVI. törvény besorolása szerinti közhasznú tevékenysége: 
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
-kulturális tevékenység

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Eddig ezzel a lehetőséggel az alapítvány nem élt.
Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.

Az Alapítvány a támogatói pénzeszközöket az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Politikai tevékenységtől való függetlenség

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési-, valamint megyei, fővárosi önkormányzati jelöltet a választásokon nem állíthat, és azoknak anyagi támogatást sem nyújthat.

Gazdálkodás az alapítványi vagyonnal

Az Alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli és gondozza. 
Az alapítványi vagyonból az iskola részére vásárolt álló -és fogyóeszközök az iskola tulajdonába kerülnek, az oktatás minőségének javítását szolgálják.

Az Alapítvány kuratóriuma

A Kuratórium összetételét az Alapítók 2021. november 04-én, Kurdi Gyula elnök halála miatt módosították.
Kuratórium elnöke: Kissné Anna Ildikó; tagok: Dr. Naszádos Krtisztina;  Fehér Istvánné sz:Selyem Erzsébet; Ködmen Attila; Jásperné Nagy Melinda; Molnárné Korda Ildikó; Tasnádi András

A kuratórium valamennyi tagja egy-egy szavazattal rendelkezik. Szavazat-egyenlőség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt. 
A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagjainak 50%-a + 1fő jelen van. 
Döntéseit nyílt szavazással hozza, egyszerű többséggel. 
A kuratórium évente legalább egy alkalommal köteles tájékoztatni az alapítókat a működéséről, különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

Az Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány megszűnése esetén a megmaradt alapítványi vagyont az eredeti alapítványi céloknak megfelelően kell felhasználni.

AZ ALAPÍTVÁNY SZÁMLASZÁMA: 11718000-20331070

 

Személyi jövedelemadó 1%-a

 

 

Egyéb alapítványi adatok, domumentumok: